Koulutustarvekysely 2019

StageRight-koulutustarvekyselyn tulokset kertovat alan koulutus- ja osaamisvajeista

StageRight-koulutustarvekysely selvitti syyskuussa esitys-, teatteri- ja tapahtumatekniikka-alan osaamisvajeita ja koulutustarpeita. Kyselyn keskeinen tulos oli, että esitysteknisellä alalla työskentelevien koulutustaso on alhainen eikä alalla ole riittävästi koulutettua työvoimaa. Kyselyn vastaajista 63 prosentilla on perus- tai toisen asteen koulutus ja kaikista vastaajista vain 32 prosentilla hankittu koulutus vastasi täysin työtehtävää.

Kysely tavoitti alan osaajat hyvin

Kyselyyn vastasi kaikkiaan 310 vastaajaa, joista 302 ilmoitti työnkuvaan kuuluvan esitys-, teatteri- tai tapahtumatekniikan käytön, tuntemuksen tai niihin liittyvän hallinnoinnin.

Esitysteknisen alan henkilöstö on töissä hyvin erilaisissa työskentely-ympäristöissä. Yleisimmin vastaajien kokemus oli teatterin ja esittävän taiteen toiminta-ympäristöistä sekä festivaali, kiertueet, tapahtumatekniikka & rental -puolelta. Kuitenkin 27 % vastaajista ilmoitti kokemuksensa olevan useista alan eri työskentely-ympäristöistä. Vastaajista 45 % oli työntekijöitä ja 43 % työnjohdossa, ja suurin vastaajakunta tuli Uudeltamaalta.

Moniosaajuuden illuusio

Kyselyssä selvitettiin alan osaamisia ja niiden tärkeyttä jaoteltuna alan työelämätaitoihin sekä teknisen alan perus- tai erikoistaitoihin. Vastausten perusteella työelämätaidot olivat pääosin paremmin osattuja kuin tekniset perustaidot ja vastaavasti perustaidot olivat paremmin hallussa kuin erikoistaidot. Pääsääntöisesti sellainen osaaminen, jota vastaaja piti omassa työtehtävässään tärkeänä, oli myös osaamistasoltaan hyvää.

Vastaajilla oli oman substanssialansa (valo, ääni, video tai näyttämö) osaaminen hyvin hallussa. Esimerkiksi äänen ammattilaiset olivat taitavia ääneen liittyvissä osaamisissa ja valoammattilaiset valoon liittyvissä osaamisissa. Osaamisvajeet näkyivät selkeimmin taidoissa, jotka olennaisesti kuuluvat ammatin työnkuvaan, mutta eivät suoraan liity ammattivälineen käyttöön, kuten ripustustaidot.

Selkeänä osaamisvajeena läpi kaikkien vastaajaryhmien toistui tekniseen piirtämiseen, suunnitteluun ja innovointiin liittyvä osaaminen. Kiinnostava havainto vastauksissa oli myös se, että esimiehet arvioivat oman substanssiosaamisensa työntekijöitä paremmaksi, mutta esimiestaidoissa osaamisessa oli selkeä vaje.

StageRight-kyselyn mukaan alan moniosaajuus on kuitenkin vain illuusio. Osaamisen monialaisuus rajoittuu yleiseen työelämäosaamiseen ja perustaitoihin, mutta todellinen ammattilaistason moniosaajuus on todella harvinaista.

Tulevaisuuden koulutustarpeet

Ammatillisen osaamisen näkökulmasta alan eri ammattiryhmät tulevat tulevaisuudessa tarvitsemaan erilaisia taitoja, mutta tuotantojen suunnitteluun liittyvä osaaminen korostui kaikissa ammattiryhmissä. Alan koulutuksen tulevaisuuden tarpeet keskittyivät eri ammattiryhmien substanssiosaamisen lisäksi johtajien ja esimiesten johtamistaitoihin.

Kyselyn perusteella on selvää, että yleisesti alan täydennyskoulutustarve on akuutti. Positiivista on, että kyselyn vastaajat kokevat koulutuksen tarpeelliseksi: koulutusta piti tärkeänä 89 prosenttia vastaajista ja yli 55 prosenttia oli osallistumassa johonkin koulutukseen seuraavan vuoden aikana.

Kyselyn tuloksia on hyödynnetty hankkeen ja alan täydennyskoulutusten suunnittelussa. StageRight vastaa alan täydennyskoulutustarpeeseen ja tuo tarjolle kaksi 60 opintopisteen laajuista korkeakouludiplomikoulutusta. Koulutukset alkavat tammikuussa 2020.

Oikeaa osaamista stagella? StageRight-koulutustarvekyselyn tulokset -raportti

Kyselyn tulokset kokonaisuudessaan on luettavissa kyselyn raportista: Oikeaa osaamista stagella? StageRight-koulutustarvekyselyn tulokset


Lisätietoja:
Tero Aalto, tero.aalto2@metropolia.fi, puh. 040 629 9435


*****

StageRight-koulutustarvekysely

StageRight-koulutustarvekysely tehtiin tarpeesta selvittää esitys-, teatteri- ja tapahtumatekniikka-alan osaamistasoa. Tavoitteena oli tuottaa tietoa, jonka pohjalta voidaan kehittää alan koulutusta. Tietoa käytetään StageRight-hankkeen täydennyskoulutuksien suunnittelussa. Syyskuussa 2019 toteutettuun kyselyyn saatiin kolmen viikon aikana yhteensä 310 vastausta. Suuri kiitos kaikille kyselyyn vastanneille!

Raportin tulokset ovat alan koulutusinstituutioiden, työmarkkinajärjestöjen ja organisaatioiden käytössä vapaasti.